Ogólne warunki handlowe
Ogólne warunki handlowe firmy WYM Germany GmbH, Altmutterweg 1, 63773 Goldbach

1. Nasze oferty są bezpłatne i niewiążące.

2. Umowa kupna-sprzedaży
2.1 Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu zamówienia na piśmie lub realizacji dostawy.
2.2 Warunki te dotyczą również wszystkich przyszłych stosunków handlowych z nabywcą, nawet jeśli nie są wyraźnie uzgodnione. Odbiegające warunki nabywcy, które niejasno rozpoznajemy na piśmie, nie są dla nas wiążące, nawet jeśli im nie zaprzeczamy.
2.3 Z wydaniem niniejszych Ogólnych Warunków Ogólnych, wszystkie poprzednie warunki będą nieważne.
2.4 Jeśli nastąpi pogorszenie stanu majątku nabywcy i / lub warunków płynności po zawarciu umowy lub jeśli takie okoliczności zostaną znane w czasie zawierania umowy, możemy wycofać się z umowy, jeśli nabywca pomimo żądania wykonania zamówienia, nie jest gotowa do zapłaty z wyprzedzeniem.
2.5 Warunki te mają zastosowanie dla dostaw do partnerów handlowych, jeśli umowa jest częścią ich działalności handlowej, prawnych podmiotów prawa publicznego i funduszy specjalnych.

3. Do zamówień nabywcy stosuje się ceny zgodne z obowiązującym cennikiem. Ceny podlegają opodatkowaniu VAT według ustawowej stawki.

4. Wysyłka towaru
4.1 Ryzyko przechodzi na nabywcę po wysłaniu dostawy, nawet jeśli dokonywane są częściowe dostawy.
4.2 Zastrzegamy sobie prawo do wyboru metody wysyłki.
4.3 Szczególne wymagania dotyczące sposobu wysyłki są podejmowane w miarę możliwości i z uwzględnieniem przez zamawiającego kosztów dodatkowych.

5. Dostawa towaru
5.1 Dostawy są dokonywane tak szybko, jak to możliwe. Częściowe dostawy, dostawa innych rozmiarów i opakowań lub dostawy zastępcze, które są racjonalnie akceptowalne przez nabywcę są zastrzeżone.
5.2 Kupujący może zażądać od nas pisemnego zawiadomienia w ciągu 14 dni po przekroczeniu uzgodnionego terminu dostawy, w celu dostarczenia w rozsądnym terminie. Z tym ostrzeżeniem jesteśmy w opóźnieniu. Poza dostawą nabywca może domagać się odszkodowania za wykonanie zobowiązania z opóźnieniem, tylko w przypadku, kiedy my, nasi przedstawiciele prawni lub asystenci w realizacji świadczeń popełnimy rażące zaniedbanie lub będziemy działać z premedytacją, lub w sposób zawiniony naruszymy nasze istotne zobowiązania umowne lub gwarancje.

6. Płatność
6.1 Wszystkie płatności Kupującego obowiązują w stosunku do ostatniej otwartej faktury i zostaną z nią rozliczone. Odrębne postanowienie Kupującego nie zostanie uwzględnione.
6.2 Kupujący może skompensować nasze należne roszczenia płatności wyłącznie bezspornymi lub prawnie ustalonymi roszczeniami wzajemnymi, lub też może on wykonać prawo zatrzymania.
6.3 Płatność ma nastąpić w kwocie netto bez jakiegokolwiek potrącenia najpóźniej w ciągu 30 dni od otrzymania faktury. W przypadku przekroczenia terminu płatności nalicza się odsetki za zwłokę w wysokości 8 punktów procentowych powyżej każdorazowej podstawowej stawki oprocentowania. Koszty monitowania i inkasa należności obciążą Kupującego.

7. Reklamacje/roszczenia z tytułu wad
7.1 Porozumienia dotyczące jakości towaru wymagają postaci pisemnej. Dane odnośnie jakości towaru muszą być wyraźnie oznaczone jako takie dane. Umownie uzgodniona jakość towaru ma pierwszeństwo w stosunku do jakości, jakiej oczekiwał Kupujący w oparciu o publicznie złożone wypowiedzi.
7.2 Zewnętrznie rozpoznawalne wady należy reklamować bezzwłocznie po nadejściu towaru, ukryte wady bezzwłocznie po ich wykryciu. Jeśli spedytor zapewnia dostawę, reklamację należy odnotować w liście przewozowym.
7.3 Wszelkie roszczenia z tytułu wad dostarczonych towarów ograniczają się do dostaw zastępczych. Kupującemu przysługuje jednak prawo do zażądania, w przypadku niepowodzenia pierwszej dostawy, według własnego wyboru, zmniejszenia zapłaty lub – jeśli występują nie tylko nieistotne usterki – do odstąpienia od umowy. Wyklucza się wszelkie dalsze świadczenie gwarancyjne, chyba że my, nasi przedstawiciele prawni lub asystenci w realizacji świadczeń popełnimy rażące zaniedbanie lub będziemy działali z premedytacją, lub naruszymy w sposób zawiniony nasze obowiązki umowne lub gwarancje. Nasza odpowiedzialność w przypadku utraty życia, uszkodzenia ciała i narażenia zdrowia oraz odpowiedzialność zgodnie z Ustawą o odpowiedzialności za produkt i Ustawą o środkach leczniczych pozostaje nienaruszona.
7.4 Okres naszych świadczeń gwarancyjnych wynosi jeden rok.
7.5 Zwroty wymagają naszej zgody na piśmie. Zastrzegamy sobie prawo do zniszczenia towaru odesłanego bez naszej zgody na koszt Kupującego.

8. Zastrzeżenie własności
8.1 Wszystkie dostawy towarów pozostają naszą własnością do pełnej zapłaty wszelkich należności lub wykupienia weksli lub czeków oraz do uregulowania sald korekcyjnych konta obciążających rachunek Kupującego. Dotyczy to również płatności wekslami lub czekami. W czasie obowiązywania naszego zastrzeżenia własności Kupujący ponosi pełne ryzyko związane z towarem, w szczególności również ryzyko zaginięcia, przypadkowej zguby lub przypadkowego pogorszenia jakości. Pomimo naszego zastrzeżenia własności Kupujący jest uprawniony do dalszego zbycia naszego towaru w swojej zwyczajnej działalności handlowej tak długo, jak długo nie utraci swojego majątku. Nie pozwala mu się jednak na zastawienie towaru, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia należności lub cesję na zabezpieczenie kredytu.
8.2 Kupujący niniejszym odstępuje nam należności Kupującego z tytułu dalszego zbycia zastrzeżonego towaru. Przyjmujemy tę cesję. Niezależnie od cesji i naszego prawa do inkasa należności Kupujący jest upoważniony do inkasa należności tak długo, jak długo wypełnia on swoje zobowiązania w stosunku do nas i nie utraci swojego majątku. Na nasze żądanie Kupujący musi podać nam potrzebne do ściągnięcia należności dane na temat scedowanych należności i poinformować dłużników o cesji. Kupujący przeprowadza dla nas obróbkę lub przetworzenie zastrzeżonego towaru w taki sposób, że z tego tytułu nie powstaną dla nas zobowiązania. W przypadku przetwarzania, połączenia, wymieszania lub zmieszania zastrzeżonego towaru z innymi, nienależącymi do nas towarami przysługuje nam powstały przy tym udział we wspólnej własności do nowej rzeczy w stosunku do wartości z faktury zastrzeżonego towaru do pozostałego przetworzonego towaru w momencie przetwarzania, połączenia, wymieszania lub zmieszania. Jeśli Kupujący nabędzie wyłączne prawo własności do nowej rzeczy, wówczas strony umowy uzgadniają, że Kupujący przyzna nam prawo do wspólnej własności w nowej rzeczy w stosunku do wartości z faktury przetworzonego lub połączonego, wymieszanego lub zmieszanego zastrzeżonego towaru, i przechowa go nieodpłatnie dla nas. Jeśli zastrzeżony towar zostanie dalej zbyty razem z innymi towarami, a mianowicie, czy to bez przetworzenia, połączenia, wymieszania lub zmieszania, czy to po tym, wówczas obowiązuje wyżej uzgodniona cesja przed terminem tylko w wysokości wartości z faktury zastrzeżonego towaru, który zostanie dalej zbyty wraz z innymi towarami. Kupujący musi nas bezzwłocznie poinformować o środkach przymusowej egzekucji przez strony trzecie prawa do zastrzeżonego towaru lub o należnościach odstąpionych przed terminem, przekazując nam dokumentację niezbędną do interwencji.

8.3 Będziemy zobowiązani do uwolnienia papierów wartościowych, do których jesteśmy upoważnieni na podstawie powyższych warunków, według naszego uznania, na zlecenie Nabywcy, jeśli przekraczają one wartość roszczeń zabezpieczonych o więcej niż 20%.

9. Wykluczenie odpowiedzialności
O ile w powyższych przepisach nie uregulowano czegoś wyraźnie inaczej, ponosimy odpowiedzialność tylko wtedy, kiedy my, nasi przedstawiciele prawni lub asystenci w realizacji świadczeń popełnimy rażące zaniedbanie lub będziemy działać z premedytacją, lub w sposób zawiniony naruszymy nasze istotne zobowiązania umowne lub gwarancje. Nasza odpowiedzialność w przypadku utraty życia, uszkodzenia ciała i narażenia zdrowia oraz odpowiedzialność zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt i ustawą o środkach leczniczych pozostaje nienaruszona.
10. Pozostałe postanowienia prawne
10.1 Dla wszystkich relacji pomiędzy Kupującym i nami obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyjątkiem przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o Międzynarodowej Sprzedaży Towarów, Jednolitych Przepisów Dotyczących Zakupu (EKG), Jednolitej Ustawy o Zawieraniu Międzynarodowych Umów na Zakup Ruchomości (EAG), Haskich Konwencji o Międzynarodowej Sprzedaży Towarów.
10.2 Miejscem wykonywania świadczenia i sądową właściwością miejscową jest Aschaffenburg.
10.3 Gdyby jakieś postanowienie w niniejszych Warunkach Handlowych lub jakieś postanowienie w ramach pozostałych porozumień było lub stało się nieskuteczne, wówczas nie będzie naruszona skuteczność wszystkich pozostałych postanowień lub porozumień.